Privacy statement

31 10, gevestigd aan Unit 401, Schiekade 189, 3013 BR Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://3110.nl
Schiekade 189
Unit 401
3013 BR Rotterdam

Jasper Bugter is de Functionaris Gegevensbescherming van 31 10 Hij is te bereiken via info@3110.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
31 10 verwerkt jouw persoonsgegevens zodra je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Adres
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
31 10 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om goederen en diensten bij je af te leveren
– 31 10 analyseert jouw gedrag op de website met behulp van functionele cookies om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@3110.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
31 10 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 31 10) tussen zit. 31 10 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress, 31 10 Shop, Laposta, Google Analytics, Google Tag Manager, SemRush, Alexa, MailChimp, SharpSpring en TeamLeader.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
31 10 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Bij 1 malig contact, wat niet leidt tot een opdracht, worden gegevens na een jaar verwijderd
– Na het afnemen van een dienst of product van 31 10 worden gegevens voor 5 jaar bewaard en ieder jaar herzien of de klantrelatie nog actief is
– Analytics: gebruikersgegevens worden niet anoniem verwerkt en opgeschoond na 38 maanden verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden
31 10 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 31 10 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@3110.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

31 10 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
31 10 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@3110.nl. 31 10 heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijzigingen in het Privacy Statement
31 10 behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen.
Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.

Het huidige Privacy Statement is bijgewerkt op 29 januari 2019.