Algemene Voorwaarden

Als je doorgaat met het bezoek aan deze website en gebruik maakt van deze website, stem je ermee in je te houden en ben je gebonden aan de volgende Algemene Voorwaarden. Als je het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

3110 is het samenwerkingsverband van Niels Hendriks, Maaike Frumau en Jasper Bugter gevestigd in Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam 72042397.

Vragen over deze website worden gericht aan:

3110
Schiekade 189
Unit 401
3013 BR Rotterdam
info@3110.nl

1  – Algemeen

1.1 Over deze voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 3110 V., hierna te noemen: “Gebruiker”, en Opdrachtgever, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden welke Gebruiker voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. Zij kunnen derhalve ook een beroep doen op deze voorwaarden indien zijn door Opdrachtgever worden aangesproken.

c. Indien Opdrachtgever een opdracht verstrekt, verstrekt Opdrachtgever deze altijd alleen aan de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid 3110 B.V., tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen, dit met uitsluiting van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 BW.

d. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

e. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

f. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

g. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

h. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

i. Indien deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard op een offerte, welke offerte tot doel heeft de samenwerking tussen partijen uit te breiden en/of aan te passen, dan gelden deze voorwaarden onverkort voor de gehele samenwerking, en komen aan de algemene voorwaarden die op offertes van toepassing zijn verklaard in het verleden, geen werking en rechtskracht meer toe.

1.2  – Offertes

a. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, ook als de offerte een geldigheidstermijn of termijn voor aanvaarding bevat, in welk geval de termijn alleen betrekking heeft op de termijn van geldigheid, waarbij de vrijblijvendheid niet aangetast wordt.

b. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

c. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

d. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

e. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

1.3  – Uitvoeringstermijn, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst

a. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

b. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der

c. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door

d. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

e. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.

Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

f. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

g. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

h. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

i. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan, alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

j. Onderaannemers of leveranciers van Gebruiker kunnen hun prijzen en tarieven tussentijds verhogen. Gebruiker is in dat geval gerechtigd deze verhogingen één op één door te belasten aan Opdrachtgever. Gebruiker de verhoging staven door middel van documentatie waaruit blijkt dat onderaannemer / leverancier haar prijzen en tarieven verhoogt heeft.

1.4  – Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

a. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

b. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

d. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

e. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

1.5  – Overmacht

a. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

c. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

1.6  – Betaling en incassokosten

a. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

b. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

c. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

d. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 1.5.3 (de artikelen 28 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

e. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens WIK De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

1.7  – Aansprakelijkheid

a. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is

b. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige

c. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade ten gevolge van wanprestatie aan de zijde van Gebruiker of uit enige andere hoofde, zoals bijvoorbeeld onrechtmatige daad, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Is de opdracht te kenmerken als een duurovereenkomst, dat is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal hetgeen Gebruiker gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening heeft gebracht en door Opdrachtgever betaald is, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen, tellen als één (1) gebeurtenis. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Gebruiker hoger zijn dan € 50.000,- (vijftig duizend euro)

d. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

e. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

f. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker.

g. Indien de situatie waarvoor Gebruiker aansprakelijkheid is, een onderaannemer of leverancier van Gebruiker is toe te rekenen, met welke onderaannemer / leverancier Gebruiker niet of nauwelijks heeft kunnen onderhandelen over de voorwaarden, dan is Gebruiker slechts aansprakelijk tot het bedrag dat Gebruiker bij die onderaannemer / leverancier heeft weten te verhalen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever cedeert Gebruiker aan Opdrachtgever haar vordering op de onderaannemer / leverancier.

1.8  – Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

1.9  Geheimhouding

a. Informatie en/of documentatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie en/of documentatie vertrouwelijk is.

b. Partijen, en de personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

c. Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.

d. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) verkrijgen tot de diensten en gegevens. Gebruiker zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die opdrachtgever lijdt doordat derden ongeautoriseerd of onwettig gebruik maken van geleverde zaken, programmatuur en/of dienst(en).

e. Opdrachtgever zal ook na beëindiging van de overeenkomst alle vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan zij kan of zou kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, tegenover derden geheim houden. Voorts draagt opdrachtgever er zorg voor dat de hierboven bedoelde vertrouwelijke informatie onverwijld na beëindiging vernietigd wordt. Op eerste verzoek van Gebruiker toont Opdrachtgever aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.

f. Hetgeen in voorgaande leden van dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de periode van voor de totstandkoming van de overeenkomst.

2  Bijzondere bepalingen met betrekking tot specifieke dienstverlening

2.1  (Grafische) ontwerpen, webdesign (UI / UX) en webdevelopment

a. De intellectuele eigendomsrechten welke berusten op de voor Opdrachtgever ontwikkelde designs en/of programmatuur blijven berusten bij Gebruiker. Opdrachtgever verkrijgt een herroepelijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, wereldwijde licentie, welke licentie niet meer zal inhouden dat de (grafische) ontwerpen, designs en/of programmatuur voor het doel mogen worden aangewend waarvoor de opdracht verstrekt is.

b. Op eerste verzoek van Opdrachtgever werkt Gebruiker mee aan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten voor hetgeen door Gebruiker specifiek voor Opdrachtgever is gemaakt. Voor zaken waarvoor dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat die aan andere klanten niet-exclusief zijn gelicentieerd, is Gebruiker op eerste verzoek van Opdrachtgever bereid een niet-exclusieve licentie op de broncode / bronbestanden te verstrekken inhoudende dat Opdrachtgever de broncode / bronbestanden alleen mag (doen laten) onderhouden ten behoeve van haar eigen bedrijfscontinuïteit en voor het doel waarvoor de opdracht aan Gebruiker verleend is. De licentie als hiervoor bedoeld is herroepbaar indien en voor zover Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit dit lid. Aan de overdracht en/of licentieverlening als in dit artikel bedoeld kan Gebruiker (financiële) voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld in het geval de overeenkomst op basis van fixed price is aangegaan, en na afloop blijkt dat Gebruiker meer uren heeft besteed dan dat zij voor het door Opdrachtgever geaccordeerde voorstel heeft ingeschat. Dit laatste blijkt uit de urenstaten van Gebruiker.

c. Gebruiker garandeert niet dat ontwikkelde programmatuur zonder gebreken zal werken en dat alle gebreken kunnen worden opgelost of verbeterd.

d. Gebruiker is (2) twee jaar na oplevering van de programmatuur niet gehouden de oplossing te doen blijven onderhouden en daarop door te blijven ontwikkelen. In zulks geval zal Gebruiker een voorstel doen om de oplossing te upgraden naar een nieuwere versie indien en voor zover standaard programmatuur gebruikt is (bijvoorbeeld een content management systeem).

e. Voor onderhoud en ondersteuning dient de Opdrachtgever altijd een separate overeenkomst af te sluiten. De inhoud en de omvang van het onderhoud en ondersteuning blijkt dan uit die separate overeenkomst en/of service level agreement.

f. Indien en voor zover de geleverde programmatuur gebaseerd is op open source, en daarbij behorende licenties, prevaleren die licenties boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald als die bepalingen strijdig zijn met die open source licenties. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de risico’s van het inzetten van open source en vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ingezette open source software. Deze vrijwaring strekt mede tot kosten, schadevergoedingen en het in vrijwaring roepen in rechte.

g. Zonder nadere afspraken tussen partijen is Gebruiker niet verantwoordelijk voor beveiligingslekken, updates en upgrades van open source programmatuur als in het vorige lid bedoeld. Indien Opdrachtgever tevens bij Gebruiker de hosting van de open source programmatuur heeft ondergebracht, en Opdrachtgever heeft geen overeenkomst als hiervoor in dit lid bedoeld, dan heeft Gebruiker het recht de website uit de lucht te halen als er kritische beveilingslekken in de open source programmatuur blijken te zitten.

2.2  SCRUM

a. Na elke afgeronde Sprint verleent Opdrachtgever conform de principes van SCRUM haar goedkeuring.

b. Door het gebruik van de SCRUM-ontwikkelmethode erkennen partijen dat wijzigingen gedurende het ontwikkelen van programmatuur meer regel dan uitzondering zijn. Het staat derhalve Opdrachtgever vrij Gebruiker te verzoeken wijzigingen in de scope door te voeren. Opdrachtgever erkent dat dit gevolgen kan hebben voor een eventueel geïndiceerde leveringstermijnen.

c. Bij een verzochte wijziging als in voorgaand lid is uiteengezet is de werkwijze dat Gebruiker na ontvangst van het verzoek een inschatting afgeeft voor de wijziging. Daarna kan Opdrachtgever ervoor kiezen de wijziging in te ruilen voor nog niet gerealiseerde user stories of requirements die gezamenlijk een gelijke omvang hebben, of de wijziging toe te voegen aan de Scope, zonder iets in te ruilen, waarbij Opdrachtgever dan de extra ingeschatte kosten accepteert.

d. Opdrachtgever draagt zorg voor een Product Owner, deze Product Owner dient over adequate kennis en ervaring ter beschikking ter zake SCRUM. Gebruiker gaat er bij de Product Owner van uit dat de Product Owner Opdrachtgever mag binden. Indien Opdrachtgever niet zorg draagt voor een Product Owner, is Gebruiker bereid een Product Owner te leveren, in dat geval wordt de Product Owner separaat op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

e. Een SCRUM-project wordt altijd uitgevoerd op basis van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen. Indien in een voorstel of projectbrief van Gebruiker een aantal sprints is gedefinieerd, betreft dit slechts een inschatting.

2.3  Advies, strategie en concepting

a. Gebruiker zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle advieswerkzaamheden van Gebruiker worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Gebruiker uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

b. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is Gebruiker gehouden bij de uitvoering van de advieswerkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Gebruiker is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden gekwalificeerd als meerwerk.

c. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Gebruiker afgegeven advies steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

d. Gebruiker zal Opdrachtgever op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden via de door Opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Opdrachtgever zal Gebruiker schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Gebruiker van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst, prioriteitenstelling van opdrachtgever, beschikbaarheid van middelen en personeel van Opdrachtgever en bijzondere of voor Gebruiker mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Opdrachtgever zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Gebruiker verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van Opdrachtgever en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

e. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker is Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Gebruiker en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Gebruiker. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van Gebruiker niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

f. De intellectuele eigendomsrechten op een (internet)concept blijven berusten bij Gebruiker. Indien en voor zover (onderdelen) van de het (internet)concept niet vatbaar zijn voor bescherming middels intellectuele eigendomsrechten (als bijvoorbeeld auteursrecht of geschriftenbescherming), geldt dat Opdrachtgever hierbij verklaart het (internet)concept niet aan derden ter beschikking te stellen tenzij Gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Artikelen 1a en 2.1b zijn hier van overeenkomstige toepassing. Onder derden wordt in dit lid ook verstaan gelieerde organisaties en ondernemingen.

g. In pitch situaties, zijnde situaties waarbij (de potentiële) Opdrachtgever partijen uitnodigt om tot een leveranciersselectie te komen en bij die selectie een aan de potentiele leveranciers een opdracht verstrekt wordt -al dan niet om baat- om zich een beeld te vormen over de geschiktheid van de Gebruiker, is lid e en f van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

2.4  SEO, online marketing en analyse

a. Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden als SEO, SEO, online marketing en analyse zullen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Daar Gebruiker bij de uitvoering van de werkzaamheden als in eerste lid bedoeld afhankelijk is van externe factoren zoals bijvoorbeeld continu veranderende algoritmen van zoekmachine dienstverleners, kan Gebruiker geen enkele garantie voor een te behalen resultaat geven.

b. Gebruiker kan bij de uitvoering van de werkzaamheden als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Gebruiker, nimmer aansprakelijk worden gehouden door Opdrachtgever als blijkt dat de praktijken die Gebruiker voor Opdrachtgever heeft toegepast een verslechterd resultaat, of zelfs een penalty van een zoekmachine dienstverlener heeft opgeleverd.

c. Als de te leveren dienst bestaat uit search engine advertising verleent opdrachtgever gedurende de looptijd van die desbetreffende overeenkomst een bijzondere volmacht om namens haar advertenties te plaatsen. De omvang van de volmacht blijkt uit de door opdrachtgever geaccordeerde offerte en de daarin opgesomde activiteiten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het advertentiebudget en het op pijl houden daarvan.

2.5  Video en fotografie

a. Indien en voor zover Gebruiker voor opdrachten foto’s en/of video’s laat maken, geldt dat de Opdrachtgever gebonden is aan de licentievoorwaarden van de maker. Op eerste verzoek van Opdrachtgever laat Gebruiker zien om welke (beperkende) voorwaarden het gaat.

b. Indien gebruik wordt gemaakt van acteurs of influencers, dan geldt dat Opdrachtgever gebonden is aan de afspraken die me de acteur of influencer gemaakt zijn. In de meeste gevallen gaat het dan om afspraken ter zake een beperkte gebruiksduur en/of specifieke media (bijvoorbeeld socials), welke door middel van een buy out zijn overeengekomen. Gebruiker garandeert niet dat acteur of influencer altijd bereid is mee te werken aan het verlengen van de gebruiksperiode of aan het uitbreiden van publicatiemogelijkheden.

2.6  Community management

a. Opdrachtgever erkent dat community management werkzaamheden altijd zullen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Gebruiker kan geen enkele garantie voor een te behalen resultaat geven.

b. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden inzake werkzaamheden als in dit artikel bedoeld. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij de uitvoering van de werkzaamheden als in dit artikel bedoeld, behoudens als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker. Derhalve is Gebruiker bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor eventuele imagoschade.

2.7  Hosting

a. Opdrachtgever zal in het kader van het afnemen van de hosting handelen als een professionele gebruiker en in dat kader in ieder geval:

I geen onoordeelkundig, ongeautoriseerd, onwettig of onoorbaar gebruik of gebruik niet overeenkomstig het gebruiksdoel maken van de hosting van Gebruiker;

II geen data op de servers van Gebruiker plaatsen die in strijd zijn met de rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, van Gebruiker of derden;

III een inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker of derden;

IV geen virussen verspreiden;

V derden niet toestaan gebruik te maken van de hosting zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker;

VI de hosting, inclusief programmatuur, niet nader inrichten c.q. parametriseren zodanig dat de systeembelasting substantieel groter wordt of de stabiliteit van de functionaliteit lager wordt;

VII geen verstoring van het functioneren van ICT-infrastructuur van Gebruiker, infrastructuur van derden en/of koppelingen tussen infrastructuren door (de inhoud of intensiteit van) het dataverkeer of door het handelen en/of nalaten van opdrachtgever veroorzaken.

b. Indien en voor zover de hosting-omgeving onderwerp wordt van onderzoek door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, bijvoorbeeld in het kader van wetgeving inzake dataretentie, worden de kosten welke Gebruiker daarvoor maakt in alle redelijkheid in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

c. Indien en voor zover Gebruiker wordt aangesproken door derden waarbij Gebruiker aansprakelijk wordt gehouden voor inbreuken, daar onder mede begrepen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van materialen welke door opdrachtgever zelf op de hosting-omgeving is geplaatst, vrijwaart opdrachtgever Gebruiker te dier zake. Indien en voor zover opdrachtgever na een melding inzake deze inbreuken geen gehoor geeft –en Gebruiker ingevolge het vigerende recht de verplichting heeft de inbreukmakende situatie ongedaan te maken- heeft zij het recht dit ook daadwerkelijk te doen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Voorts stemt opdrachtgever er mee in dat haar gegevens (persoons- en/of bedrijfsgegevens) inzake een inbreuk als hiervoor bedoeld aan de derde als hiervoor bedoeld verstrekt worden.

d. De dienstverlening inzake hosting wordt geleverd conform de tussen partijen afgesproken Service Level Agreement (SLA). Bij gebreke waarvan wordt de hosting zodanig geleverd dat Gebruiker zich zal inspannen, zonder dat daar rechten aan ontleend kunnen worden, dat de hostingomgeving welke onderdeel uitmaakt van de overeenkomst ten minste 95% (vijfennegentig procent) beschikbaar is per jaar.

e. Backups van de programmatuur en/of database(s) worden alleen gemaakt door Gebruiker indien en voor zover dit is overeengekomen. In zulks geval worden deze backups conform  Service Level Agreement (SLA) gemaakt. In alle andere gevallen aanvaardt Gebruiker geen aansprakelijkheid voor het verlies van data, informatie en documenten.

f. Hetgeen in voorgaande lid is bepaald geldt mutatis mutandis voor het door Gebruiker ter beschikking gestelde test- en acceptatieomgevingen.

3  Verwerken persoonsgegevens

a. In het kader van het verwerken van persoonsgegevens worden respectievelijk de volgende rollen onderscheiden en door partijen erkend (inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden): de Opdrachtgever is de verwerkingsverantwoordelijke, Gebruiker wordt beschouwd als verwerker, eventueel door Gebruiker ingeschakelde derde die persoonsgegevens verwerkt is sub-verwerker.

b. Gebruiker verwerkt persoonsgegevens binnen het kader van de overeengekomen en beschikbaar gestelde dienst(en) conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

c. Gebruiker zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken, waarbij het Gebruiker niet is toegestaan de van Opdrachtgever verkregen persoonsgegevens voor eigen doeleinden, anders dan overeengekomen, te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

d. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Opdrachtgever draagt er in het bijzonder zorg voor dat met gebruik van diensten geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

e. Opdrachtgever garandeert dat zij intern passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te legt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zoals bijvoorbeeld het tijdig patchen van haar hostingomgeving, een adequaat wachtwoordenbeleid en een autorisatiestructuur die past bij de functies van gebruikers, waarbij Opdrachtgever de verantwoordelijkheid heeft deze autorisatiestructuur zelf goed in te stellen.

f. Gebruiker legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen hebben alleen betrekking op de Dienst, niet op de omgeving waarin Dienst door Opdrachtgever gebruikt wordt.

g. Gebruiker garandeert op eerste verzoek van Opdrachtgever aan een audit mee te zullen werken indien Opdrachtgever wil vaststellen in hoeverre Gebruiker voldoet aan haar verplichtingen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zolang de kosten van de audit en de kosten die samenhangen met de inzet van medewerkers van Gebruiker voor rekening zijn en blijven van Opdrachtgever. Gebruiker kan niet garanderen dat een audit kan plaatsvinden bij een onderaannemer van Gebruiker die tevens persoonsgegevens verwerkt.

h. Gebruiker mag in het kader van de overeenkomst gebruik maken van een sub-verwerker. Opdrachtgever geeft bij dezen bij voorbaat algemene toestemming voor het inschakelen van sub-verwerker. Op eerste verzoek van Opdrachtgever verstrekt Gebruiker de lijst van sub-verwerkers. Deze lijst kan door Gebruiker naar eigen inzicht en oordeel worden uitgebreid. Indien de Gebruiker de lijst uitbreidt met nieuwe sub-verwerkers dan wordt Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte gesteld, waarbij Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om bezwaar te maken tegen de beoogde nieuwe sub-verwerkers.

i. Indien voorgaand bezwaar binnen een redelijke termijn door partijen niet weggenomen kan worden, staat het Opdrachtgever vrij per onmiddellijke ingang op te zeggen.

j. Indien Gebruiker vermoedt, of te weten is gekomen, dat de persoonsgegevens van Opdrachtgever gecompromitteerd zijn (security breach of een datalek), of zijn geweest, meldt Gebruiker dit onverwijld aan Opdrachtgever. Naar aanleiding daarvan beoordeelt Opdrachtgever zelf of zij de betrokkenen al dan niet zal informeren en of een incident gemeld moet worden aan de bevoegde autoriteiten. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor alle op hem rustende wettelijke verplichtingen in dit kader. Voor zover noodzakelijk verleent Gebruiker op verzoek van Opdrachtgever medewerking om te kunnen voldoen aan die wettelijke verplichtingen.

k. In het geval een betrokkene een verzoek omtrent inzage, correctie of verwijdering indient bij Gebruiker, of enig ander recht dat hem toekomt wenst uit te oefenen, zal Gebruiker het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Gebruiker stelt de betrokkene op de hoogte van de doorzending van het verzoek naar verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling zal Gebruiker desverzocht medewerking verlenen aan Opdrachtgever bij de behandeling en afhandeling van het verzoek.

l. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst/opdracht of de gestelde verwerkingsduur van de persoonsgegevens dan wel beëindiging van de overeenkomst/opdracht zal Gebruiker de Opdrachtgever in gelegenheid stellen de persoonsgegevens te verkrijgen, alvorens de persoonsgegevens te wissen.

m. Leden A tot en met L gelden als een basisverwerkersovereenkomst tussen partijen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever werkt Gebruiker mee aan het sluiten van een separate verwerkersovereenkomst als bedoeld in de AVG.

4 Retourneren en terugbetalingsbeleid

Bedankt voor het winkelen bij 3110.nl. Als u niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, zijn we er om u te helpen.

Je hebt 30 kalenderdagen de tijd om een artikel te retourneren, gerekend vanaf de datum waarop je het hebt ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Het artikel moet in de oorspronkelijke verpakking zitten.Uw artikel moet voorzien zijn van de kassabon of een bewijs van aankoop.

Zodra we uw artikel hebben ontvangen, zullen we het inspecteren en u laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de status van uw terugbetaling nadat we het artikel hebben geïnspecteerd.Als uw retourzending wordt goedgekeurd, storten we het bedrag terug op uw creditcard (of op de oorspronkelijke betaalwijze). U ontvangt het tegoed binnen een bepaald aantal dagen, afhankelijk van het beleid van uw creditcardmaatschappij.

U zult verantwoordelijk zijn voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

Als u een restitutie ontvangt, worden de kosten van de retourzending in mindering gebracht op uw restitutie. Als u vragen hebt over hoe u uw artikel aan ons kunt retourneren, neem dan contact met ons op: info@3110.nl

5 Verzendingsbeleid

Verwerkingstijd van de zending
Alle bestellingen worden binnen 3-5 werkdagen verwerkt. Bestellingen worden niet verzonden of geleverd in het weekend of op feestdagen.

Bevestiging van verzending en het volgen van de bestelling.
Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de verzending met uw volgnummer(s). Het trackingnummer is binnen 24 uur actief.

Douane, heffingen en belastingen
3110.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele douanerechten en belastingen die op je bestelling worden geheven. Alle kosten die tijdens of na de verzending worden opgelegd, zijn de verantwoordelijkheid van de klant (tarieven, belastingen, enz.).

Schadevergoeding
3110.nl is niet aansprakelijk voor producten die tijdens de verzending beschadigd of verloren zijn gegaan. Als u uw bestelling beschadigd heeft ontvangen, neem dan contact op met de vervoerder om een claim in te dienen.

Bewaar alle verpakkingsmaterialen en beschadigde goederen voordat u een claim indient.

Versie: aug 2021